6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Türkiye' de kurulu BİR GÜNDE KARGO LOJİSTİK DAĞITIM NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “BİR GÜNDE KARGO”  Veya “Şirket” Olarak anılacaktır.) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Yapılan işin gerektirmesi ve işe alım süreci için gerekli olması halinde, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan işe alım sürecindeki ilişkimiz dâhilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, tarafınıza bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından istihdamın sağlanması ve özlük dosyasının tutulması amacıyla çalışan adayından elde edilen kişisel veriler, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır.

(Diğer yandan; yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgili metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. )

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizde güncellemeyi gerektiren bir değişikliğin mevcut olması durumunda tarafımıza yazılı olarak bildiriniz.

1) İşe Alım Sürecinde İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın aşağıdaki bilgilerini toplayabilecek ve işleyebilecektir:           

 • Kimlik Verisi : Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC. Kimlik No, imza

1.2) İletişim Verisi : Telefon numarası, açık adres bilgisi

1.3) Aile ve Yakını Verisi : Eşin adı ve soyadı, eşin çalışma durumu, çocuk sayısı, çocukların yaş bilgileri,

1.4) Eğitim ve Kariyer Gelişim Verisi : Özgeçmiş, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, beceriler,

1.5) Görsel ve İşitsel Veri : Kamera kayıtları. (Şirket yerleşkesine yerleştirilen kameralar aracılığı ile fiziki iş başvurularında alınan kayıtlar.)

1.6) Özel Nitelikli Kişisel Veri : Şirket, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir.

1.7) Diğer : Ehliyet durumu, askerlik durumu, devam etmekte olan mahkeme durumu

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, işe alım sürecinin yürütülebilmesi, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın kişisel verileri;

 • Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Şirketimiz bünyesinde, personel temin süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek.
 • İşyeri, çalışan ve ziyaretçi güvenliğini sağlamak.

            kapsamında toplanılabilecek ve işlenilebilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4) Çalışan Adayları’nın Kişisel Verilerinin Toplanma Ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde Çalışan adayının;

 • Fiziki olarak başvurusunu Şirketimize iletmesi,
 • Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri,
 • İstihdam sağlama platformları aracılığı ile (örneğin; “Kariyernet” aracılığı ile)

kişisel verileri toplanır. Bu süreç boyunca Çalışan Adayları hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

5)  Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde ve “C” bendinde   belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere, Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, aktarılabilecektir. Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda;

 5.1) Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, · Çalışan Adayı’nın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; · Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,                                                                                              · Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,                   · Kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından alenileştirilmiş ise,                                                                   · Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,                            · Çalışan Adayı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

5.2) Çalışan adayının özel nitelikli kişisel verileri açık rızası varsa üçüncü kişilere aktarabilir. Ancak, çalışan adayının açık rızası yoksa;

 • Çalışan Adayı’nın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri),
 • Çalışan Adayı’nın; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri;

sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

6) Haklarınız

KVKK' nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketimizin Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sok. Sivas Sok. No:27/A Şişli-İSTANBUL” adresindeki Şirketimizin Yönetim birimine, yazılı olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

7) Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİR GÜNDE KARGO LOJİSTİK DAĞITIM NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİAdres           : Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sok.No:27/A Şişli-İSTANBUL                                                             Telefon           : +90 212 270 4 744                                                                           (Aşağıdaki boşluğa kendi el yazınızla “Okudum anladım. Kabul ediyorum” yazınız).

 

 

 

Çalışan Adayı                                                                                                                           

AD                  :                                                                                                                                      

SOYAD           :

TARİH            :

İMZA              :